Kutatási témák

Fintor Krisztián

Vissza

Saját témák

A Raman mikropszkópia földtudományi és interdiszciplináris alkalmazásai

A kutatási projekt földtudományi profiljában az ásványos finomrétegződések képződési dinamikájának vizsgálata képviseli a fő irányvonalat. Az interszciplináris kutatások középpontjában a biomineralizációs folyamatok (fog szövetek ásványosodási tulajdonságai, mikrobiális eredetű ásványképződési jelenségek földtani mintákban) vizsgálata, valamint az archeometriai alkalmazások (kerámia bevonatok, festékanyagok vizsgálata, régészeti fémminták korróziós termékeinek analízise) állnak.

Kondrit meteoritok ásvány kőzettani és geokémiai vizsgálata

A kutatás fő profilját a CV3 típusú szenes kondritok vízbázisú fluidumok hatására bekövetkező extraterresztriális környezetben végbemenő átalakulások képezik. A szenes kondritokban található kondrumok és Ca- Al-gazdag zárványok kulcsfontosságú információkat hordoznak a Naprendszer kialakulásával és fejlődésével kapcsolatban, valamint fontos indikátorai a víz egykori jelenlétének és szerepének a Naprendszer történetének korai szakaszában. Fontos kutatási irányvonalat képvisel továbbá a rendes kondritokban megfigyelhető sokk olvadék erek/zsebek és más sokk metamorf átalakulások vizsgálata.

Hidrotermás fluidumok kőzet átalakító hatásainak komplex vizsgálata a Tisza-Dácia egységben

A kutatás döntően két területre koncentrál. A dél-dunántúlon, a kutatás kiterjed az alaphegységi illetve paleozoos képződményekben megfigyelhető ásványos érkitöltések és az azokat létrehozó fluidumok mellékkőzet átalakító hatásainak részletes petrográfiai, geokémiai és mikrotermometriai vizsgálatára, valamint az egyes képződmények közötti paleohidrológiai kapcsolatok tisztázására. A Ditrói Alkáli Masszívum területén a kutatás központjában a posztmagmás hidrotermás telérfázisok képződési nyomás-hőmérséklet viszonyainak, valamint a szülőoldatok más fizikai-kémiai paramétereinek meghatározása állnak.

A Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló cementes alapú műszaki gátjai hosszú távú geokémiai degradációjának vizsgálati lehetőségei

A kutatás gerincét a beton gátelemek hosszú távú geokémiai degradációjának termodinamikai alapú számítógépes modellezése képezi. A modellezéshez egyensúlyi termodinamikai adatbázisokat alkalmazó geokémiai transzport modellező szoftvereket (PHREEQC, PHAST) használunk. A modellezéshez szükséges egyes input paraméterek kinyeréséhez, amennyiben szükséges gyorsított degradációs kísérleteket végzünk.


Kapcsolódó témák

Alkáli magmás folyamatokhoz köthető telérkitöltő fázisok genetikai vizsgálata

A kutatás célja a Ditrói Alkáli Masszívum északi területén feltárt ritkaföldfém-tartalmú telérfázisoknak a vizsgálata, a telérkitöltő fázisok és a ritkaföldfém-hordozó ásványoknak az azonosítása. Ezen kívül a vizsgálatok során  fluidzárványok segítségével rekonstruáljuk az utómagmás és hidrotermás eredetű telérek fejlődéstörténetét. Fontos cél ezen felül a telérfázisok fejlődési korának meghatározása az arra alkalmas ásványfázisokból.